آخرین اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/04/30

بدينوسيله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت کالسیمین، رأس ساعت 12:30 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/30 در محل سالن همایش ایرانیان به نشانی : تهران، اتوبان شیخ فضل اله جنوب، ابتدای اتوبان کرج، ورودی غربی (اصلی) استادیوم آزادی، بعد از هتل المپیک برگزار می گردد.

ادامه مطلب
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/30

بدينوسيله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت کالسیمین، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29رأس ساعت 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/04/30در محل سالن همایش ایرانیان به نشانی : تهران، اتوبان شیخ فضل اله جنوب، ابتدای اتوبان کرج، ورودی غربی (اصلی) استادیوم آزادی، بعد از هتل المپیک برگزار می گردد.

ادامه مطلب
آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

ادامه مطلب

کارکنان

1,113 نفر

متوسط سال 1400

تولید شمش روی

39,125 تن

سال 1400

تجربه فعالیت

51 سال