logo
  • 24 مهر, 1397

انتخاب جناب آقای دکتر رحیمی مدیرعامل شرکت کالسیمین به عنوان عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان سرب و روی کشور

طی جلسه ای که در روز سه شنبه مورخ 18/07/97 در محل اتاق بازرگانی جهت انتخاب اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی کشور برگزار شد طی رای گیری انجام شده، آقای دکتر رحیمی به نمایندگی از شرکت کالسیمین به عضویت هیات مدیره اتحادیه صادرکنندکان سرب و روی کشور انتخاب شد.

گفتنی است پیشتر دکتر رحیمی ضرورت لزوم تشکیل انجمن فلزات غیرآهنی را نیز جهت برون رفت مشکلات موجود این صنعت پیشنهاد داده بودند.